Regulamin serwisu

REGULAMIN SERWISU VBA-Excel.pl

1 – Postanowienia ogólne; strony transakcji; przedmiot transakcji

 1. Serwis internetowy, działający pod adresem https://www.vba-excel.pl/ (zwany dalej: Serwisem/Wykonawcą).
 2. Dane kontaktowe Wykonawcy, umożliwiające klientowi kontakt:
 •      numer telefonu: +48 690 020 576
 •      adres poczty elektronicznej: info@vba-excel.pl
 1. Wykonawca świadczy działalność szkoleniową z zakresu MS Excel oraz Visual Basic for Applications.
 2. Ceny za poszczególne usługi Wykonawcy ustalane są każdorazowo – w zależności od czasu trwania i poziomu skomplikowania szkolenia, a także od wymogów technologicznych.
 3. Wykonawca ma prawo odmówienia wykonania usługi na zamówienie Klienta, przede wszystkim ze względu na niedogodny termin, wynagrodzenie nieadekwatne do ilości pracy lub inne czynniki.
 4. Przed złożeniem zamówienia w Serwisie konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja elektroniczna i papierowa prowadzone w związku działalnością Serwisu i Wykonawcy mogą być nagrywane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata albo gdy jest to konieczne ze względu na dochodzone przez Wykonawcę roszczenie, w szczególności wobec adresata lub nadawcy, lub gdy jest to niezbędne ze względu na przepis prawa i na żądanie uprawnionego do tego organu państwa.
 6. Niniejszy regulamin został wydany z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
 1. W celu korzystania z usługi Serwisu, należy posługiwać się przeglądarką: Internet Explorer w wersjach 10 i wyższych lub Opera w wersjach 12.1 i wyższych lub Firefox w wersjach 16 i wyższych lub Google Chrome w wersji 26 i wyższych lub Safari 6.1 lub wyższy.

2 – Charakter usług świadczonych przez Wykonawcę

 1. Wykonawca świadczy działalność szkoleniową z zakresu MS Excel i Visual Basic for Applications (dalej jako Szkolenie).
 2. Wykonawca gwarantuje oryginalność wszystkich prowadzonych Szkoleń.
 3. Wszelkie konsultacje i doradztwo z Wykonawcą związane ze złożeniem i wykonaniem zamówienia są bezpłatne.

3 – Płatność

 1. W Serwisie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
 • przelew na konto bankowe,
 • płatność w gotówce.
 1. Na prośbę Klienta Wykonawca może rozłożyć płatność na raty, wraz z postępami w realizacji zamówienia.
 2. Przelew na konto bankowe – przelewając pieniądze za pomocą przelewu tradycyjnego lub przelewu internetowego. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w terminie ustalonym przy zawarciu umowy.
 3. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Wykonawcy (w przypadku płatności przelewem na konto) albo otrzymania wynagrodzenia w gotówce.

4 – Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 w zw. z art. 28 pkt 2) PrKonsum, Klient, który jest konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Klient zobowiązany jest poinformować o tym Wykonawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu drogą elektroniczną na adres  info@vba-excel.pl
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych. Artykuł 61 KC stosuje się wprost.
 4. Zgodnie z art. 38 pkt 1) PrKonsum, kupujący nie ma prawa odstąpienia od umowy o świadczenie usług, jeżeli Wykonawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu usługi przez Wykonawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 5. W sytuacji, kiedy po zawarciu umowy Klient zażądał wykonania usługi, przed upływem 14 dni na odstąpienie od umowy, po czym w tym okresie złożył oświadczenie o odstąpieniu, będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do stopnia ukończenia usługi przez Wykonawcę. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionego w umowie wynagrodzenia.
 6. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, Wykonawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 PrKonsum).
 7. Zawierając umowę Klient potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy o świadczenie usług w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy

5 – Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia w Serwisie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Wykonawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Wszelkie kwestie ochrony danych osobowych klientów Wykonawcy opisuje Polityka Prywatności.
 3. Wykonawca zachowuje swoje prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.